Auteur:

De Redactie

8 okt. 2015 - 14:13:27 Datum: 2 juni 2015

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Nieuw onderdeel inburgeringsexamen

Relatief veel nieuwkomers zitten zonder werk of met werk op een veel te laag niveau. Deels komt dit door externe factoren, zoals krappe arbeidsmarkt en selectie door werkgevers. Maar ook is een feit dat veel nieuwkomers niet weten hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Zij hebben te weinig zicht op beroepen waarin werk te vinden is, zijn onbekend met de cultuurbepaalde mores rond solliciteren, weten de weg niet naar een diplomawaardering enz.

Resultaatkaarten

Om inburgeraars beter voor te bereiden op duurzame arbeidsparticipatie is het inburgeringsexamen uitgebreid met een nieuw onderdeel gericht op arbeidsmarktorientatie. Inburgeraars werken aan de hand van Resultaatkaarten aan een loopbaanplan. De ingevulde Resultaatkaarten vormen samen een portfolio. Vervolgens voeren zij op basis van hun portfolio een eindgesprek met een examinator.

Het ITTA heeft voor dit examenonderdeel het afgelopen jaar de eindtermen ontwikkeld, de portfolio-instrumenten en het toetsinstrumentarium. De producten zijn in pilots bij zowel taalaanbieders, re-integratiebedrijven en zelfstandige inburgeraars uitgeprobeerd en op basis van de feedback bijgesteld.

De eindtermen en de portfolio-instrumenten vindt u op inburgeren.nl/ketenpartners.

Verplicht

Vanaf 1 januari 2015 is daarom het inburgeringsexamen uitgebreid met het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderdeel is verplicht voor inburgeringsplichtige nieuwkomers die een beschikking krijgen vanaf 1 januari, dus ook kandidaten die een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma I of Programma II gebruiken om te voldoen aan hun inburgeringsplicht. Zie voor verdere informatie inburgeren.nl/ketenpartners.

Inburgeringsexamen: Taal en Kennis van de Nederlandse samenleving

Het inburgeringsexamen bestaat uit het onderdeel Taal (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS).

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) vormen samen het onderdeel KNS. In schema:

Taal:

Spreekvaardigheid
Luistervaardigheid
Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid

Kennis van de Nederlandse Samenleving:

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)